Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1913-01-29

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tegner skriver, at han vil udføre de ændringer på 'Jordbundet, som CJ har foreslået. Han håber, at CJ efterfølgende vil købe statuegruppen, som han selv mener har visse kvaliteter.

Transskription

6. Lemchesvej. Hellerup. 29 Januar 1913.

Kære Hr. Directør
Carl Jacobsen.

Idet jeg takker Dem for Deres Brev af 25 Januar, beklager jeg, ikke at have truffet Dem i dag paa Glyptoteket, hvor jeg søgte Dem - Saafremt jeg havde truffet Dem, vilde jeg havde præsiseret , hvilke Partier paa "Jordbundet" jeg vilde gaa efter og søge at forbedre, uden dog at gøre den monumentalt ringere. Saaledes kan utvivlsomt Indersiden af Kvindens Ryglinie føres noget længere ind i Stenen, saa hun bliver mindre bred; ogsaa

har De ret i, at visse Partier kan gøres noget blødere i Behandlingen, blandt andet mandens Brystkasses venstre Side og Partiet under højre Arm, som De nævner i Deres Brev. Dette Arbejde vil jeg gerne udføre, hvor Gruppen nu staar og paabegynde det i Maj Maaned, naar der kan hejses et Plankeværk foran Gruppen, saa jeg kan staa i Fred for Gademagerne -
Men jeg kan ikke nægte, at jeg gerne vilde vide, om De endelig vilde erhverve Gruppen, naar jeg havde udført

omtalte Gennemarbejdelse og gjort hvad jeg formaaede.

Angaaende Magistratens tidligere afslag om at opstille Gruppen, var det jo blot, fordi jeg havde tilbudt Gruppen til opstilling i Raadhusets indre - og der vilde man ikke have den. Men jeg tror ikke nogen vilde tage anstød, saafremt De erhvervede den til Opstilling nu; jeg synes i al Beskedenhed, at der dog er nogen Storhed ved dette arbejde, og jeg haaber, at Tiden vil give mig Ret.

Med venlig Hilsen fra os begge er jeg Deres ærbødigt hengivne
Rudolph Tegner.

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

Hellerup

Glyptotekets Arkiv