Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1885-01-21

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen mener, at det er en misforståelse, at Langballe skal have nogle granitprøver tilbage. De opbevares sammen med lignende prøver fra Hans & Jørgen Larsen i Albertinas varetægt på Thorvaldsens Museum

Transskription

21 1 5

Hr Langballe
Det er en Misforstaaelse naar De siger at jeg har laant en Kasse Granitprøver af Dem.
I saa Fald burde jeg gjøre en Undskyldning for at jeg ikke for længst havde tilbageleveret dette Laan - men det kan jeg ikke.
Jeg anmodede Dem

i sin Tid om at overlade Albertina de Granitprøver De havde forelagt og efter en lille Betænkning gjorde De det.
Prøverne ere derfor i Albertinas Værge og opbevares i Thorvaldsens Musæum sammen med en Deel andre Prøver som med Beredvillighed blive os overladte af Hans & Jørgen Larsen.
Naar jeg en Dag kommer til Byen - men det skeer

sjældent i denne Tid, skal jeg gaae op og fremtage de fra Dem sendte Prøver og da give Dem nærmere Underretning.

Ærbødigst
C. Jacobsen jun.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum