Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1877-06-13

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen inviterer Meldahl til at komme og se et maleri af Bouguereau, som han har haft med hjem fra London.

Transskription

13-6-77

Hr Etatsraad Meldahl
Indlagt har jeg den Fornøielse at sende Dem Anvisning paa de omtalte 200 Kroner.
De maa paa ingen Maade uleilige Dem med at gjøre Visiter herud - det beder jeg Dem for mit Vedkommende at sætte Dem ud over.
Hvis De derimod, naar De engang har et Ærinde her i Nærheden, havde Tid til at komme ind til mig da troer jeg at det vilde interessere Dem at see det skjønne Maleri af Bouguereau

som jeg kjøbte hos en Kunsthandler i London

Deres ærbødig hengivne

Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Carl Jacobsens brevpapir

København

Rigsarkivet.