Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-05-23

Afsender

Frederik Poulsen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rejsebrev fra Italien.

Transskription

Neapel den 23 Maj

Hr. Direktør, Dr. Jacobsen!
Jeg modtog før min afrejse fra Rom begge Deres Breve og takker mange Gange derfor. Jeg skal gerne forsøge at opsnuse Kvindestatuen (det anede mig nok efter Fotografiet, at Hovedet er falskt, og jeg skrev det vist ogsaa), men først naar jeg igen kommer til Rom, ligger der Besked om, hvor Figuren er. Jeg var Dagen før min Afrejse henne sammen med Helbig i Thermemusæets Magasiner at se den nye Augustusstatue fra Via Labicana. Det er jo et stykke af første Rang, særligt Hovedet, der er restaureret allerede i Oldtiden (efter Studniczkas Mening paasat i Stedet for et yngre, da Au-

(gu)stus var blevet gammel. Der ventes nu af Ejeren et Bud fra den Italienske Regering, hvorefter han vil henvende sig til Helbig. Billig bliver den ikke, men den er virkeligt Ofre værd, den bedste Augustusstatue ved siden af den fra Prima Porta.
Selv om Glyptotheket i to Aar ikke skulde købe Andet, vilde jeg tilraade at gøre en Anstrængelse.
Med Hensyn til Corneto kan jeg glæde Dem med, at Storfyrstinden har opgivet Besøget, og at Tolstoy er bleven kaldt hjem. Jeg kommer da til at gøre Rejsen alene, men faar saa gode Anbefalinger af Helbig, at jeg nok skal faa godt Udbytte af de to Dage, jeg bliver der. Jeg kom til Neapel Søndag Nat, og ventede at blive færdig Lørdag, men ser, at det er umuligt, thi her er saa mange tekniske og stilistiske Iagttagelser at gøre som i intet andet Musæum. Først paa Mandag tager jeg da, med fire Timers Ophold i Rom, videre til Corneto, som jeg ofrer to hele Dage og først forlader Torsdag Morgen og drager til Florens for at blive der Pinsen over. Jeg skal nok

se mig om efter deres Anvisninger i Florens og som sagt tale med Milani. Anden Pinsedag og Tirsdagen efter besøger jeg Ravenna og derfra gaar det saa hjemad med en Dags Studieophold i Berlin, saaledes at jeg er hjemme Lørdagen den 10de Juni og giver Møde paa Glyptotheket Mandagen den 12te. Min Adresse i Florens bliver Via Taddea 2 (hos Signora Maria Rosetti).
I Søndags var jeg paa Automobiltur med vor Konsul Konow til Veji, hvor jeg udførligt granskede Grotta Campana, der har lidt en Del siden 1896. Bl.a. er det nederste Billede t.v. for Døren, med Løven og de to Løveunger, nu næsten ikke til at se andet end som enkelte røde Klatter, hist og her en kontour. Derfra gik Turen til Cerveteri, hvor jeg særligt havde Glæde af Tomba dei Bassorelievi og Tomba del Triclino og Regolini-Galassigraven. Hele Landskabet med dets Vrimmel af Tumuli er jo uforglemmeligt. Ved at sætte Farten vanvittigt op lykkedes det at naa Aftentoget til Napoli.

Denne Gang har jeg intet yderligere at meddele og slutter med de venligste Hilsener til Dem og Hr. Oppermann.

Deres ærbødige

Frederik Poulsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Napoli
København

NCF arkiv, journal 531