Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1911-09-16

Afsender

Rudolph Tegner

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Rudolph Tegner er ked af, at Carl Jacobsen ikke syntes om forslaget til kummen på Danserindebrønden. Han vil rejse udi verden for at få inspiration. Tegner tilbyder Carl Jacobsen at købe skulpturen Jordbundet for 10.000 kr.

Transskription

Hellerup. 16 September 1911.

Kære Hr. Directør. Dr. phil.
Carl Jacobsen.

Jeg har i dag bedt Bronzestøberne L. Rasmussen og Aug. E. Jensen (der ogsaa er meget flink) om at sende Dem Tilbud paa Støbningen i Bronze af Danserinderne -

Det gjorde mig ondt at De ikke var tilfreds med selve Brønden men jeg vil naturligvis gøre hvad der staar i min magt for at ændre den efter ønske, baade hvad Ornamentering og Overfladens Behandling angaar.
Jeg har jo anlagt den saaledes som Bestillingen var efter Skizzen og betragter den jo ingelunde

som færdig nu; blot kan jeg ikke sige andet end at jeg meget nødig ser en Arkitekt eller anden Kunstner gribe ind, da Figurerne og Kummens arkitektoniske Form er saa nøje sammensat som kunstnerisk Helhed fra min Side - Dersom det er gørligt vil Elna og jeg muligen rejse bort snart saaledes at jeg kan fortsætte arbejdet paa Kummen hen mod Foraaret; naar jeg saa har fuldført en Del af Kummen vil jeg anmode Dem om atter at tage den i Øjesyn -
Angaaende min marmorgruppe "Jordbundet" som De var saa elskværdig at opstille foran Glyptoteket beder jeg Dem sige mig om der

er mulighed for at Glypoteket vilde erhverve dette Arbejde, da jeg er bange for at lade det staa ude for Frosten i Vinter; saafremt Glyptoteket vilde give mig 10.000 Kr for Gruppen (betalingen haster jo ikke) kan De jo stille den hvor De ønsker det -

I Haab om et gunstigt Svar er jeg Deres
ærbødigt hengivne

Rudolph Tegner

Omtalte genstande

Fakta

Brev

Dansk

Hellerup
København

Glyptotekets Arkiv