Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1908-03-11

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Helge Jacobsen

Dokumentindhold

Carl beklager sig over den ægteskabskontrakt, Josephines familie vil have Helge til at underskrive.

Transskription

Min kjære Helge

Du sagde, da Du var her, at nu var Du færdig med M. L.. Det har derfor været mig en meget piinlig Skuffelse, at høre at Du nu i et saa vigtigt Anliggende ikke spørger Din Fader til Raads men uden videre henvender Dig til M.L. igjen. Tror Du at dette er skikket til at bringe os nærmere til hinanden!
Men herom vil jeg ikke tale nu. Levin har viist mig Din Svigerfaders ydmygende Document. Det oprører mig at man vover at byde Dig Sligt.

Englænderne ere dygtige Folk, men ofte utrolig storsnudede. Da der Intet nævnes om Josephines Medgift eller Formue, gaar jeg ud fra at den er lidet eller intet nævneværdigt værd. Det er M. Cundell som har den Fornøielse at faae sin formueløse Datter gift med en i Forhold til hende formuende Mand.
Er jres Ægteskab for M. Cundell en financiel Transaction, saa er det Dig og ikke ham som skal stille Betingelser; med mindre han, som det virkelig seer ud til, betragter sin Datter som et Salgsobjekt som Du skal betale saa dyrt som muligt

Hvis Josephine betragtede det paa samme Maade saa var hun ikke værd at være din Brud og saa maatte Du hellere lade ham beholde hende og [børste?] Støvet af Dine Fødder og vende Huset Ryggen.
Men jeg er vis paa at Josephine elsker Dig for Din egen Skyld men saa kan han heller ikke byde Dig en Contract som er Dig uværdig at modtage. Denne Passus med at Du skal assurere hende den Deel af din Families Arv som hun vil gaa glip af hvis Du døer er noget af det raaeste jeg har seet af den Slags; men det characteriserer

paa en usmagelig Maade Familiens Opfattelse af J's Giftermaal med Dig.
At man kan byde Dig det!!! Men det er Nemesis, min kjære Helge; for to Aar siden sagde I, at det kun var fordi at man speculerede i min Formue, at min Hustru foregav at elske mig. Den Beskyldning maatte ophøre da vi blev gifte_ uden et Formuefællesskab_
Men C's Familieliv lige overfor Dig træder aabenlyst op med det frækkeste Pengekrav!
Du maa aldrig i Evighed underskrive en saadan Contract

II
Det vil maaske falde Dig svært at staae fast ligeoverfor en dreven skotsk Lawyer, og det vil mulig være Dig endnu sværere at kende Din Stilling lige over for Din Svigerfader. Men Du kan da skyde Dig ind under Din Families Ønsker og Krav. Den har dog ligesaa megen Ret for Dig som Familien Cundell og den kan M. Cundell ikke undlade at tage Hensyn til uden at demaskere sin Pengebegjærlighed ligeoverfor Dig


Jeg for mit Vedkommende maa bestemt forlange at godkjende

den Contract som Du skal underskrive, hvis Du overhovedet ønsker at komme paa Carlsberg.

Jeg tror nu slet ikke at Sagen er saa farlig. Det er formodentlig kun M. C's Lawyer som har lavet dette Document han har jo ingen Følelse for Dig - men kun for C.
Jeg tvivler heller ikke om at Josephine vil være fornuf[tig] nok til at indsee, at hun naar hun skal være Din Hustru bliver dansk Dame og maa rette sig efter sit

nye Fædrelands Former.
Men for alle Eventualiteter bør Du vide, at hvis ikke C vilde fastholde Kravet om denne eller en lignende Contract, saa vil han dermed udelukke hans Datter og dermed ogsaa Dig fra nogensinde saa længe jeg lever, og maaske vanskelig efter min Død, at blive .... eller Herre paa Carlsberg, og jeg skulde ialtfald sørge for at ...i levende live saaledes over Resten af min Formue at den Arv, som han fisker efter ikke skulde have en Penny's Værdi x) X)Dette maa Du ikke opfatte som en Trussel imod Dig og Josephine; men som et Argument...


M.L. har udarbeidet en Contract, som jeg med et Par Ændringer godkjender, og som

Du kan opsætte som Din Families Ønske ligeoverfor hans.
Den er langt mere vidtgaaende i C's Favør end rimeligt er, men da Du er den formuende og C formueløse er det ... at Du optræder coulant.

Jeg reiser til Spanien d. 30. ds. for to Maaneder og maa derfor bede om Dit Svar inden jeg reiser

Din Stilling er jo stærk og urokkelig, naar Du blot vil have ? saamegen Characteer at Du staaer fast. Det er jo ikke Dig der skal have/lave elle ... en Ægtepagt; Du kan ganske rolig vægre Dig ved at underskrive og holde paa at hvis de Andre ville have en Contract ( imellem ... og ... der slet ingen Contract) saa er det [på langs] dig som bestemmer hvorledes den skal være. Og .....Din kjærlige Fader C. J.

Fakta

Brev

Dansk

København
København

Carlsberg Arkiv